Š.m. balandžio 26 d. 10.00 - 11.30 val. Sapiegos parke prie paminklo "Černobylio motina" vyks Černobylio atominės elektrinės avarijos 32-jų metinių minėjimas. <

Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL DARBINGUMO LYGIO, SUSIJUSIO SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS DARBE AR PROFESINIŲ LIGŲ PADARINIAIS, NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2005 m. sausio 3 d. Nr. A1-1 / V-2
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr.1116 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymą“ (Žin., 2004, Nr.136-4943) 1.1 punktu:
1. T v i r t i n a m e Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinių ligų padariniais, nustatymo taisykles (pridedama).
2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė

Sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga
______________
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. A1-1/V-2

DARBINGUMO LYGIO, SUSIJUSIO SU NELAIMINGAIS ATSITIKIMAIS DARBE
AR PROFESINIŲ LIGŲ PADARINIAIS, NUSTATYMO TAISYKLĖS

1. Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmenų, kuriems nustatomas darbingumo lygis dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą/iš darbo (toliau – nelaimingi atsitikimai darbe) ar profesinių ligų padarinių, nustatymo tvarką ir sąlygas.
2. Asmenims darbingumo lygį, susijusį su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).
3. NDNT, nustatydama darbingumo lygį, susijusį su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais darbingumo lygio nustatymą, darbingumo lygio nustatymo kriterijus, taip pat šiomis taisyklėmis.
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr.36-969, 2004, Nr.83-2983), Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme (Žin.,1999, Nr.110-3207; 2003, Nr.114-5114) bei Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinajame įstatyme (1997, Nr.67-1656).
5. Darbingumo lygis, susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatomas visiems asmenims nepriklausomai nuo jų amžiaus, nurodytiems Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 5 straipsnyje, šiuose įstatymuose nustatytoms išmokoms gauti.
6. Asmuo ar jo tėvai, globėjai (rūpintojai) ar kiti jo įgalioti asmenys (toliau – asmuo), kreipdamasis į NDNT dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo, pateikia šiuos dokumentus:
6.1. asmens prašymą dėl siuntimo į NDNT darbingumo lygiui nustatyti;
6.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimą į NDNT teisės aktų nustatyta tvarka;
6.3. išsamią ligos anamnezę, medicininių tyrimų (instrumentinių, laboratorinių), patvirtinančių ligos sunkumą ir diagnozę kopijas;
6.4. priklausomai nuo sveikatos sutrikimo pobūdžio papildomai pateikiami dokumentai:
6.4.1. informuojantys apie Bartelio indeksą, funkcinio nepriklausomumo testą, skausmo įvertinimo skalę, raumenų būklės vertinimą, judėjimo funkcijos sutrikimo laipsnį, esant judėjimo funkcijos sutrikimams;
6.4.2 informuojantys apie asmens intelekto koeficientą (IQ), Mini mental testą, psichologinį asmenybės tyrimą, patvirtinantį silpnaprotystės laipsnį, elgesio, emocijų, valios ir kitus sutrikimus, esant psichikos sutrikimams;
6.4.3. informuojantys apie specialius kontrolinius tyrimus, patvirtinančius regos ir (ar) klausos sutrikimų laipsnį, esant regos ir klausos sutrikimams;
6.4.4. kalbos tyrimo testas, esant kalbos funkcijos sutrikimui,
6.5. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) arba šio dokumento patvirtintą kopiją;
6.6. patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą dokumentą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
6.7. Nelaimingo atsitikimo darbe aktą (Forma N-1) ar pakeliui į darbą/iš darbo aktą (Forma N-2) arba Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktą.
7. Esant reikalui, kitus papildomus dokumentus:
7.1. teismo sprendimo ir kitų dokumentų, gautų iš teisėsaugos bei administracinius teisės pažeidimus tiriančių institucijų bei įstaigų, kopijas;
7.2. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvados dėl profesinės ligos pagrįstumo kopiją.
8. Darbingumo lygis, susijęs su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, asmenims nustatomas per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo NDNT dienos.
9. NDNT per 3 darbo dienas po darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo, išduoda (išsiunčia) asmeniui Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažymą (toliau – pažyma) ir NDNT direktoriaus nustatytos formos Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų.
10. Jeigu asmeniui yra nustatyti keli sužalojimai ar ligos, darbingumo lygis nustatomas atskirai dėl kiekvieno nelaimingo atsitikimo arba profesinės ligos atvejo, nevertinant kitų ligų ar traumų pasekmių (įtakos), nesusijusių su šios traumos ar ligos pasekmėmis. Dėl kiekvieno nustatyto nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos atvejo NDNT išduoda atskirą pažymą.
11. NDNT, nustačiusi asmeniui darbingumo lygį, susijusį su nelaimingu atsitikimu darbe ar profesinės ligos padariniais, taip pat nustato ir netekto darbingumo lygį. Šis lygis yra apskaičiuojamas iš 100 procentų atimant asmeniui nustatytus darbingumo lygio procentus.
12. Ginčai dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo sprendžiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
______________
IŠTRAUKA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. VASARIO 18 D. NUTARIMO NR. 198 „DĖL VIENKARTINIŲ KOMPENSACIJŲ IR LENGVATŲ ASMENIMS, PATYRUSIEMS ŽALĄ LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS“ PAKEITIMO

2005 m. rugsėjo 13 d. Nr. 998
Vilnius


Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ (Žin., 1998, Nr. 19-474, Nr. 48-1315):
2. Išdėstyti 2 punktą taip:
„2. Nustatyti, kad išvadas dėl asmenų, paveiktų jonizuojančiosios radiacijos, susirgimo ir mirties sąsajos su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, teikia Specialistų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti (toliau vadinama – Specialistų komisija), kurios sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras“.
6. Išdėstyti 3.5 punktą taip:
„3.5. savivaldybės iš savo biudžetų lėšų kartą per metus gali padengti 18 dienų sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą asmenims, dalyvavusiems likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, jiems pateikus Specialistų komisijos išvadą;“.

Juristo komentarai:
Iš esmės Vyriausybės nutarimas pakeitė senąją, daugelių ligonių skundžiamą tvarką, kai antirecidivinį gydymą kompensuodavo ligonių kasos.
Tačiau yra pagristų abejonių dėl žmonių poreikių tenkinimo, nes:
1.savivaldybės įgavo teisę bet ne pareigą dengti sanatorinio gydymo išlaidas;
2.dar neteko matyti naujame biudžete straipsnį, pagal kurį savivaldybėms numatytos lėšos antirecidivinio gydymo išlaidoms padengti.
 
8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu 8 61524288 Pagalba telefonu